Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου, πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Από το Αστικό Δίκαιο πηγάζει η Αστική Ευθύνη για αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε κάποιος σε τρίτο παράνομα και υπαίτια (ΑΡΘΡΟ 914 ΑΚ).

Μπορείτε να είστε ήσυχοι για την ευθύνη σας απέναντί τους, επιλέγοντας κάποιο από τα προγράμματα αστικής ευθύνης που σας προσφέρουμε.

Προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης που προσφέρονται

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Η Αστική Ευθύνη Γιατρών απευθύνεται σε κάθε ιατρό και παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη, σε περίπτωση λανθασμένης ιατρικής διάγνωσης:

 • Απώλειας Ζωής, Σωματικών Βλαβών από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Ατυχημάτων που πιθανόν να συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου για τα οποία φέρουν ευθύνη οι γιατροί.

Επιπλέον καλύπτονται:

 • Οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα, για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε Αστικά Δικαστήρια.
 • Οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα, για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε Ποινικά Δικαστήρια μέχρι του ποσού των €10.000.
 • Η ευθύνη του γιατρού η οποία απορρέει από την παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις ανάγκης πέρα της ειδικότητάς του.

Η πληρωμή της αποζημίωσης γίνεται χωρίς απαραίτητα η υπόθεση να φθάσει στο δικαστήριο.

Η αναγγελία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον το συμβόλαιο είναι σε ισχύ και μέχρι και 12 μήνες μετά τη λήξη του συμβολαίου ή σε 24 μήνες από τη λήξη του ασφαλιστηρίου με επασφάλιστρο 10% ή 60 μήνες με επασφάλιστρο 30%.


Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη επέκταση σε υφιστάμενα συμβόλαια, θα γίνεται στην επέτειο του συμβολαίου και όχι στη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

Σημείωση: Η αγορά Αστικής Ευθύνης Γιατρών στην Ελλάδα εκτιμάται σε ασφάλιστρα περίπου στα €11.000.000!

Οφέλη για τον πελάτη

Το πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ, εξασφαλίζει ασφαλιστική κάλυψη και νομική υποστήριξη σε όλες τις ειδικότητες Γιατρών. Προσφέρει:

 • Προστασία υψηλού επιπέδου με ανώτατο όριο κάλυψης €1.000.000 ανά γεγονός και στο σύνολο.
 • Κάλυψη δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών σε οποιαδήποτε περίπτωση.
 • Κάλυψη ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν στους επισκέπτες στον χώρο του ιδιωτικού ιατρείου.
 • Προσαρμογή του ασφαλίστρου ανάλογα με τον τομέα που δραστηριοποιείται κάθε ιατρός (ιδιωτικό ή δημόσιο).
 • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Κτιρίων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης κτιρίου, διαχειριστής κτιρίου, Επιτροπή διαχείρισης

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους ή/ και απορρέουν από τους κοινόχρηστους/ κοινόκτητους χώρους του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές και φόρτωση/ εκφόρτωση.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: ενοικιαστές, επισκέπτες, περαστικοί. Επίσης τρίτοι θεωρούνται μεταξύ τους οι συνιδιοκτήτες για ζημιές που ευθύνεται η συνιδιοκτησία και συμπεριλαμβάνει την ευθύνη καθενός συνιδιοκτήτη προς τρίτους, και προς τους άλλους συνιδιοκτήτες και προς την συνιδιοκτησία. Επίσης, τρίτος θεωρείται και ο διαχειριστής, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, για ζημιές που ευθύνεται η συνιδιοκτησία.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Εργοδοτική Ευθύνη, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Ειδικές Εξαιρέσεις

 • Ζημιές από την άσκηση επιχειρηματικής/ιδιωτικής δραστηριότητας εντός του κτιρίου.
 • Ευθύνη που απορρέει από εργασίες απεντομώσεων – μυοκτονιών.
 • Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε εμπορικά κέντρα και εταιρίες διαχείρισης κοινοχρήστων.
Αστική Ευθύνη Γραφείων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης / εταιρία εμπορικού ή επαγγελματικού γραφείου.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του γραφείου.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση και Εργοδοτική Ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, Επισκέπτες, Προμηθευτές.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις
 1. Πυρκαγιά και ολική κλοπή οχημάτων στον χώρο στάθμευσης, μέχρι €5.000 ανά όχημα, €15.000 ανά περιστατικό και συνολικά, με απαλλαγή €550 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €31,50.
 2. Ευθύνη από πράξεις του προσωπικού Παγκοσμίως (εκτός ΗΠΑ & Καναδά), κατά την διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 3. Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
Ειδικές Εξαιρέσεις
 • Ευθύνη φύλαξης περιουσίας τρίτων.
 • Επαγγελματική Ευθύνη.
 • Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε γραφεία με περισσότερους από 50 υπαλλήλους.
Αστική Ευθύνη Φαρμακείων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης φαρμακείου/ φαρμακοποιός.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του φαρμακείου. Ευθύνη από την εκτέλεση ιατρικών συνταγών και την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων.

Ευθύνη που προέρχεται από την ύπαρξη εργαστηρίου, υπό τον όρο ότι δεν είναι εξοπλισμένο για βιομηχανική παραγωγή.

Προσωπική αστική ευθύνη του κάθε διπλωματούχου υπευθύνου φαρμακείου ή συνεργάτη φαρμακοποιού κατόχου διπλώματος τουλάχιστον από διετία, για τυχαίες ζημιές που έγιναν σε τρίτους, εκτός του ιδίου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση και Εργοδοτική Ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, Προμηθευτές.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Για κάθε έναν επιπλέον απασχολούμενο φαρμακοποιό, βοηθό, επασφάλιστρο €16.

Ειδικές Εξαιρέσεις

 1. Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε φαρμακεία με περισσότερους από 10 φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακοποιών.
Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης εκπαιδευτικού ιδρύματος, σχολείου, φροντιστηρίου, νηπιαγωγείου, παιδικού σταθμού, παιδότοπου, βρεφονηπιακού σταθμού, σχολής ενηλίκων.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου.

Ευθύνη κατά την μεταφορά των μαθητών με ιδιόκτητα οχήματα του ασφαλισμένου από την κατοικία προς το σχολείο και αντίστροφα, από και προς τους διάφορους χώρους εκδηλώσεων και χώρους προορισμού σχολικών εκδρομών, υπό την επίβλεψη του προσωπικού του σχολείου.

Ευθύνη από τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έστω και εκτός του ωραρίου του εκπαιδευτηρίου, με προϋπόθεση να υποστηρίζονται από την διοίκηση καθώς και κατά την διάρκεια οργανωμένων ημερήσιων εκδρομών εντός της ελληνικής επικράτειας και επισκέψεων σε ιδρύματα, μουσεία, εκπαιδευτικούς χώρους κλπ. υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του προσωπικού του ασφαλισμένου.

Ευθύνη του εκπαιδευτικού ή διοικητικού ή βοηθητικού προσωπικού.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση, τροφική δηλητηρίαση και Εργοδοτική Ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Μαθητές, Γονείς, Συγγενείς, Κηδεμόνες, Επισκέπτες.

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από την λειτουργία και χρήση πισίνας λουτρικών εγκαταστάσεων, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Ειδικές Εξαιρέσεις

 1. Επαγγελματική Ευθύνη.
 2. Αλληλοτραυματισμός , αυτοτραυματισμός μαθητών , μελών.
 3. Ευθύνη συναφής με αθλητική δραστηριότητα.
 4. Ζημιές σε εκθέματα, έργα τέχνης, πολύτιμα/ τιμαλφή αντικείμενα, καθώς και σε αντικείμενα που έχουν υποκειμενική αξία.
 5. Η μεταφορά με μη ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα ή/ και μη ασφαλισμένα.
 6. Ευθύνη φύλαξης περιουσιακών στοιχείων μαθητών/ πελατών.
Αστική Ευθύνη Καταστημάτων/ Εμπορικών επιχειρήσεων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης καταστήματος καταναλωτικών αγαθών, εμπορικής επιχείρησης.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση και Εργοδοτική Ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Ευθύνη από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που διατέθηκαν ή πουλήθηκαν από τον ασφαλισμένο εντός των εγκαταστάσεων, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 20%.
 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη έναντι τρίτων εκ των μεταφερομένων εμπορευμάτων για τα οποία ο ασφαλισμένος έχει την ευθύνη μεταφοράς τους, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%. Εξαιρούνται ζημιές στο μεταφερόμενο φορτίο.
 • Ευθύνη για υλικές ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/ πελατών από την εργασία παράδοσης εμπορευμάτων σε χώρους τρίτων/ πελατών έως €1.000 ανά περιστατικό και €5.000 συνολικά, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €52,50.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Επαγγελματική Ευθύνη.
 2. Απώλειες/ Ζημιές σε αποθηκευμένα εμπορεύματα/προϊόντα.
 3. Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 υπαλλήλους.
Αστική Ευθύνη Εστιατορίων , καφέ , κυλικείων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ, κυλικείου, κατάστημα take away , κατάστημα με υπηρεσίες delivery.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τροφική Δηλητηρίαση, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων, από τον πρώτο παθόντα, με απαλλαγή €150 ανά παθόντα.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση και Εργοδοτική Ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ζημιές από κλοπή σε αντικείμενα πελατών που έχουν παραδοθεί ή δοθεί για φύλαξη στον ασφαλισμένο μέχρι €1.000 ετησίως με απαλλαγή €150 ανά άτομο, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €21. Εξαιρούνται πάντοτε τα τιμαλφή, κοσμήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα.
 • Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Απώλειες/ Ζημιές σε αποθηκευμένα εμπορεύματα/ προϊόντα.
 2. Εξαιρούνται κέντρα διασκέδασης και νυχτερινά κέντρα.
 3. Από την Εργοδοτική Ευθύνη, εξαιρούνται οι υπάλληλοι της υπηρεσίας delivery.
 4. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν θέσεις (π.χ. take away) τιμολογούνται βάσει των ελαχίστων ασφαλίστρων.
Αστική Ευθύνη Ανελκυστήρων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης εταιρίας συντηρήσεων ανελκυστήρων.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν κατά την άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλισμένου και από την πλημμελή λειτουργία των προς συντήρηση ανελκυστήρων. Ασφαλίζονται όλοι οι ανελκυστήρες που συντηρεί ο ασφαλιζόμενος ανά κτίριο και υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση των διευθύνσεων.

Συμπεριλαμβάνονται: Εργοδοτική Ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, διαχειριστές, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, ενοικιαστές.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Για περισσότερους από 350 ανελκυστήρες, η τιμή ανά ανελκυστήρα μειώνεται κατά 20%.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων.
 2. Ανελκυστήρες οχημάτων.
 3. Ζημιές στον ίδιο τον ανελκυστήρα.
Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης επιχείρησης στάθμευσης αυτοκινήτων.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Υλικές ζημιές από πυρκαγιά και ολική κλοπή σε οχήματα τρίτων που παραδόθηκαν για φύλαξη, εντός των χώρων της επιχείρησης, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό, με απαλλαγή €550 ανά όχημα.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές και Εργοδοτική Ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από τη χρήση πλυντηρίου οχημάτων μέχρι € 1.500 ανά όχημα και €3.000 ετησίως, με απαλλαγή €550 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €52,50.
 • Υλικές ζημιές από πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή εντός της επιχείρησης, όταν το όχημα οδηγείται από το προσωπικό του ασφαλισμένου, το οποίο διαθέτει άδεια οδήγησης, μέχρι €3.000 ανά όχημα και ετησίως, με απαλλαγή €600 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €105.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Μερική κλοπή οχημάτων.
 2. Ζημιές κατά την απόπειρα κλοπής , διάρρηξης.
 3. Υπαίθριοι χώροι.
Αστική Ευθύνη Συνεργείων, Πρατηρίων, Πλυντηρίων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης επιχείρησης συνεργείου/ πρατήριου/ πλυντηρίου αυτοκινήτων.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Υλικές ζημιές από πυρκαγιά και ολική κλοπή σε οχήματα τρίτων που παραδόθηκαν για φύλαξη/ επισκευή, εντός των χώρων της επιχείρησης, μέχρι €15.000 περιστατικό και συνολικά, με απαλλαγή €550 ανά όχημα.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση, Εργοδοτική Ευθύνη και χρήση μηχανημάτων έργου.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από τη χρήση πλυντηρίου οχημάτων μέχρι €1.500 ανά όχημα και €3.000 ετησίως, με απαλλαγή €550 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €52,50.
 • Υλικές ζημιές στο ίδιο το όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή εντός της επιχείρησης, όταν το όχημα οδηγείται από το προσωπικό του ασφαλισμένου, το οποίο διαθέτει άδεια οδήγησης, μέχρι €3.000 ανά όχημα και ετησίως, με απαλλαγή €600 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €105.
 • Ζημιές σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας πελατών του κατά την δοκιμαστική οδήγηση τους προς επισκευή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ασφαλισμένου κατά τις εργάσιμες ώρες και σε ακτίνα κάλυψης μέχρι 3χλμ από τις εγκαταστάσεις του ασφαλιζομένου, εξαιρουμένων των τυχόν ζημιών που θα προκληθούν σε τρίτους, μέχρι €3.000 ανά όχημα και ετησίως, με απαλλαγή €600 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €105.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Μερική κλοπή οχημάτων.
 2. Ζημιές κατά την απόπειρα κλοπής/ διάρρηξης.
 3. Υπαίθριοι χώροι.
 4. Ευθύνη από την διάθεση λανθασμένου τύπου καυσίμου.
 5. Επαγγελματική Ευθύνη.
 6. Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις μεγαλύτερες των 1.000τμ.
Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης κομμωτηρίου/ παροχή υπηρεσιών αισθητικής.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ευθύνη για σωματικές βλάβες / υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών καλλωπισμού χεριών (μανικιούρ), ποδιών (πεντικιούρ), αποτρίχωσης και αισθητικής περιποίησης, με την προϋπόθεση ότι η εργασία έγινε κατά την διάρκεια της ασφάλισης και ότι η ζημιά παρουσιάστηκε εντός 60 ημερών από την τοποθέτηση ή όχι αργότερα από την λήξη της κάλυψης.

Η ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ιδιοκτήτης και τα απασχολούμενα στις διάφορες υπηρεσίες άτομα, έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο, προσόντα για την εργασία που εκτελούν και υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητές τους και ειδικές περιποιήσεις δεν απαιτούν ιατρικούς ελέγχους.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση, Εργοδοτική Ευθύνη και κακή χρήση ή εγκαύματα από επαφές με τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, ζεστού νερού.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ζημιές από κλοπή σε αντικείμενα πελατών που έχουν παραδοθεί ή δοθεί για φύλαξη στον ασφαλισμένο μέχρι €1.000 ετησίως με απαλλαγή €150 ανά άτομο, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €21. Εξαιρούνται πάντοτε τα τιμαλφή, κοσμήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Επαγγελματική Ευθύνη.
 2. Χρήση ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών μηχανημάτων αισθητικής/ μηχανήματα laser.
 3. Ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών.
 4. Ζημιές οι οποίες προέρχονται αποκλειστικώς και μόνον από υγρασία, φθορά, σταγμό και γενικά από ανθυγιεινούς χώρους.
Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, σχολής χορού, χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ευθύνη από εξωτερικές και εσωτερικές εγκαταστάσεις όπως πινακίδες, εκθετήρια, τέντες, βιτρίνες, ερμάρια, συστήματα φωτισμού, μηχανήματα ή εξοπλισμούς, τα οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να συντηρούνται κανονικά, εξαιρουμένων των κινδύνων που προέρχονται κατά και από την τοποθέτηση και συντήρηση που γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή τρίτους.

Ευθύνη από την χρήση λουτρικών εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ασφάλιση ισχύει για την δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων που κάνουν οι πελάτες, εντός της επιχείρησης.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, Εργοδοτική Ευθύνη, φόρτωση/ εκφόρτωση και κακή χρήση ή εγκαύματα από επαφές με τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, ζεστού νερού.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές, μέλη.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από τη χρήση πλυντηρίου οχημάτων μέχρι €1.500 ανά όχημα και €3.000 ετησίως, με απαλλαγή €550 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €52,50.
 • Υλικές ζημιές στο ίδιο το όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή εντός της επιχείρησης, όταν το όχημα οδηγείται από το προσωπικό του ασφαλισμένου, το οποίο διαθέτει άδεια οδήγησης, μέχρι €3.000 ανά όχημα και ετησίως, με απαλλαγή €600 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €105.
 • Ζημιές σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας πελατών του κατά την δοκιμαστική οδήγηση τους προς επισκευή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ασφαλισμένου κατά τις εργάσιμες ώρες και σε ακτίνα κάλυψης μέχρι 3χλμ από τις εγκαταστάσεις του ασφαλιζομένου, εξαιρουμένων των τυχόν ζημιών που θα προκληθούν σε τρίτους, μέχρι €3.000 ανά όχημα και ετησίως, με απαλλαγή €600 ανά όχημα, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €105.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Μερική κλοπή οχημάτων.
 2. Ζημιές κατά την απόπειρα κλοπής/ διάρρηξης.
 3. Υπαίθριοι χώροι.
 4. Ευθύνη από την διάθεση λανθασμένου τύπου καυσίμου.
 5. Επαγγελματική Ευθύνη.
 6. Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις μεγαλύτερες των 1.000τμ.
Αστική Ευθύνη Ιδιοκτησίας κτιρίων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης κτιρίου, διαμερίσματος, κατοικίας (μόνιμης ή εξοχικής). κατοικίας που ενοικιάζεται για τουριστικούς σκοπούς.

Διάρκεια: Έτος ή σεζόν.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές και φόρτωση/ εκφόρτωση.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Ενοικιαστές, πελάτες, επισκέπτες.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Εργοδοτική Ευθύνη, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Ζημιές ή απώλειες στα προσωπικά είδη.
 2. Ζημιές που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής/ ιδιωτικής δραστηριότητας.
 3. Κλοπή που θα διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο.
 4. Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε κτίρια μεγαλύτερα των 750τμ.
Αστική Ευθύνη Εργασιών Καθαρισμού

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης επιχείρησης που αναλαμβάνει καθαρισμούς κτιρίων.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν κατά την διάρκεια των εργασιών και κατά την διάρκεια διακίνησης εξοπλισμού του ασφαλισμένου και συλλογής και απόρριψης απορριμμάτων εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων των πελατών του ασφαλισμένου.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά και Εργοδοτική Ευθύνη.

Διάρκεια: 12 μήνες

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, εγκαταστάσεις.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Υλικές ζημιές σε τρίτους οι οποίες απορρέουν από την εκτέλεση απεντομόσεων και μυοκτονιών, μέχρι €50.000 ανά περιστατικό και συνολικά, εξαιρουμένων πάσης φύσεως ασθενειών και σωματικών βλαβών που συνδέονται ή δύνανται να συνδέονται με την εκτέλεση αυτών, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €31,50.
 • Φόρτωση/ εκφόρτωση υλικών εντός των εγκαταστάσεων, μέχρι €5.000 ανά περιστατικό και συνολικά, με απαλλαγή €350, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά €31,50.

Σημείωση: 

Σε περίπτωση ασφάλισης συγκεκριμένης σύμβασης με μέγιστη διάρκεια 18 μήνες, τα ασφάλιστρα θα διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Αστική Ευθύνη Εκδηλώσεων

Ασφαλιζόμενος: Ο διοργανωτής εκδήλωσης, συναυλίας, έκθεσης, σεμιναρίου, συνεδρίου και ο εκάστοτε εκθέτης που συμμετέχει σε διοργάνωση.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, φόρτωση/ εκφόρτωση και εργασίες συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Διάρκεια: Από 1 ημέρα μέχρι 30 ημέρες.

Βάση κάλυψης: Claims made με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας 7 ημέρες.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Θεατές, καλλιτέχνες, επισκέπτες.

Οι εγκαταστάσεις όπου γίνεται η εκδήλωση με απαλλαγή €700 ανά απαίτηση υλικής ζημιάς.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Εργοδοτική Ευθύνη, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Τροφική Δηλητηρίαση, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από την φύλαξη εξοπλισμού τρίτων, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την εν λόγω εκδήλωση μέχρι €10.000, με απαλλαγή €500 και επασφάλιστρο €52,50.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Βανδαλισμοί και κακόβουλες πράξεις.
 2. Ζημιές σε εκθέματα, έργα τέχνης, πολύτιμα/ τιμαλφή αντικείμενα, καθώς και σε αντικείμενα που έχουν υποκειμενική αξία.
 3. Λειτουργία παγοδρομίου εντός των χώρων της εκδήλωσης.
 4. Ακύρωση εκδήλωσης.
 5. Παροχή ιατρικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών.
 6. Ευθύνη συναφής με αθλητική δραστηριότητα ή/ και αυτοτραυματισμό ή/και αλληλοτραυματισμό συμμετεχόντων στα αθλήματα και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 7. Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις ετησίων συμβολαίων.
 8. Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις εκδηλώσεων με μηχανοκίνητα οχήματα ή ποδήλατα.
Αστική Ευθύνη Ενοικιαζομένων δωματίων, Ξενοδοχείων

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής επιχείρησης, ενοικιαζόμενων δωματίων.

Διάρκεια: Έτος ή σεζόν.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Συμπεριλαμβάνονται Ευθύνη από: πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση / εκφόρτωση, εργασίες επισκευής και συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, Εργοδοτική Ευθύνη, τροφική δηλητηρίαση, πισίνα, λουτρικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, φύλαξη προσωπικών αντικειμένων (εξαιρ. τιμαλφών) μέχρι €1.000 ανά περιστατικό και €5.000 ετησίως, ζημιές πυρκαγιάς και ολικής κλοπής οχημάτων μέχρι €5.000 ανά όχημα και €15.000 συνολικά, με απαλλαγή €550 ανά όχημα.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Επαγγελματική Ευθύνη.
 2. Ευθύνη από μετάδοση μολυσματικών νόσων και ιών.
 3. Παροχή ιατρικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών.
 4. Έλλειψη συντήρησης παντός είδους εγκαταστάσεων ή σε ανεπαρκή ή πλημμελή συντήρηση αυτών.
 5. Ευθύνη συναφής με αθλητική δραστηριότητα ή/και αυτοτραυματισμό ή/και αλληλοτραυματισμό συμμετεχόντων στα αθλήματα και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 6. Ευθύνη ναυαγοσώστη και γυμναστή.
 7. Κατοικίες, οι οποίες ενοικιάζονται για τουριστικούς σκοπούς, τιμολογούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ιδιοκτησία Κτιρίων».
Αστική Ευθύνη Κατασκευής έργου

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης ή και διαχειριστής ακινήτου και οι εργολάβοι, υπεργολάβοι στον τόπο του έργου.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν συνεπεία εργασιών ανέγερσης οικοδομής (γραφείων / καταστημάτων / κατοικιών), επέκτασης ή προσθήκης, εσωτερικής διαμόρφωσης / ανακαίνισης, επισκευής / συντήρησης / χρωματισμού εξωτερικής όψης.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, φόρτωση/ εκφόρτωση οχημάτων, ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, εργοδοτική ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται οι: οποιοσδήποτε δεν έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Διασταυρούμενη ευθύνη με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 15%.
 • Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.
 • Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης μέγιστου προϋπολογισμού € 30.000, με απαλλαγή 10% της ζημιάς με ελάχιστο €750 ανά ζημιογόνο γεγονός, με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 25%.

Διάρκεια: Μέγιστη διάρκεια 18 μήνες. Για ασφάλιση μικρότερη των 6 μηνών, το ασφάλιστρο μειώνεται κατά 15%. Ισχύουν πάντα τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα.

Ειδικές εξαιρέσεις

 1. Απώλειες ή ζημίες σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.
 2. Επαγγελματική ευθύνη μελετητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού.
 3. Μετακίνηση, δόνηση θεμελίων, υποχώρηση ή εξασθένιση υποστήριξης.
 4. Υποχώρηση, κατολίσθηση του εδάφους.
 5. Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε εργασίες προϋπολογισμού άνω των €600.000.

Β. ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ (Χωρίς γέφυρες και σήραγγες), AΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ασφαλιζόμενος: Ο ανάδοχος εργολάβος, ο Κύριος του Εργου (Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμος) και οι υπεργολάβοι στον τόπο του έργου.
Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν συνεπεία εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, ευθύνη από πυρκαγιά, ευθύνη από υποχώρηση/κατολίσθηση του εδάφους, διασταυρούμενη ευθύνη, εργοδοτική ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται οι: οποιοσδήποτε δεν έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Διάρκεια: Μέγιστη διάρκεια 24 μήνες. Για ασφάλιση μικρότερη των 6 μηνών, το ασφάλιστρο μειώνεται κατά 15%. Ισχύουν πάντα τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα.

Ειδικές εξαιρέσεις

 • Απώλειες ή ζημίες σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.
 • Επαγγελματική ευθύνη μελετητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού.
 • Μετακίνηση, δόνηση θεμελίων, υποχώρηση ή εξασθένιση υποστήριξης.
 • Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε εργασίες προϋπολογισμού άνω των € 600.000.

Προϋποθέσεις

 1. Ο ασφαλιζόμενος θα λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων / ζημιών και να τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού αλλά και του εργατοτεχνικού του προσωπικού που ασχολείται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στο έργο.
 2. Προστασία πεζών και οχημάτων με κατάλληλα προειδοποιητικά μέτρα κατά μήκος και εκατέρωθεν των σκαμμάτων.
 3. Ύπαρξη κατάλληλης και αναγκαίας σήμανσης των σκαμμάτων.
 4. Με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του ασφαλισμένου τα προϊόντα εκσκαφής και καθαιρέσεων θα μεταφέρονται σε κατάλληλες – μη προσωρινές – θέσεις όπου δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και δεν εμποδίζουν την αποχέτευση/ απορροή όμβριων υδάτων κτιρίων και οδών.
 5. Για τις κυκλοφοριακές επεμβάσεις που θα γίνουν σε δρόμους που είναι σε κυκλοφορία από το κοινό, θα τηρηθεί πλήρως και θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών η μελέτη και η σήμανση των έργων, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και την τροχαία, προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης κάθε ανοικτό σκάμμα πλησίον κατοικημένης περιοχής, θα προστατεύεται από πλαστικό εντόνου χρώματος για αποφυγή ατυχημάτων.

Γ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ασφαλιζόμενος: Ο ανάδοχος εργολάβος, ο Κύριος του Έργου (Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμος) και οι υπεργολάβοι στον τόπο του έργου.

Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν συνεπεία εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.

Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, ευθύνη από πυρκαγιά, ευθύνη από υποχώρηση/κατολίσθηση του εδάφους, διασταυρούμενη ευθύνη, εργοδοτική ευθύνη.

Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται οι: οποιοσδήποτε δεν έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις

 • Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου με αύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

Διάρκεια: Μέγιστη διάρκεια 24 μήνες. Για ασφάλιση μικρότερη των 6 μηνών, το ασφάλιστρο μειώνεται κατά 15%. Ισχύουν πάντα τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα.

Ειδικές εξαιρέσεις

 • Απώλειες ή ζημίες σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.
 • Επαγγελματική ευθύνη μελετητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού.
 • Μετακίνηση, δόνηση θεμελίων, υποχώρηση ή εξασθένιση υποστήριξης.
 • Το παραπάνω δεν έχει εφαρμογή σε εργασίες προϋπολογισμού άνω των € 600.000.

Προϋποθέσεις

 1. Ο ασφαλιζόμενος θα λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων / ζημιών και να τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού αλλά και του εργατοτεχνικού του προσωπικού που ασχολείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο έργο.
 2. Προστασία πεζών και οχημάτων με κατάλληλα προειδοποιητικά μέτρα κατά μήκος και εκατέρωθεν των σκαμμάτων.
 3. Ύπαρξη κατάλληλης και αναγκαίας σήμανσης των σκαμμάτων.
 4. Με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του ασφαλισμένου τα προϊόντα εκσκαφής και καθαιρέσεων θα μεταφέρονται σε κατάλληλες – μη προσωρινές – θέσεις όπου δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και δεν εμποδίζουν την αποχέτευση/ απορροή όμβριων υδάτων κτιρίων και οδών.
 5. Για τις κυκλοφοριακές επεμβάσεις που θα γίνουν σε δρόμους που είναι σε κυκλοφορία από το κοινό, θα τηρηθεί πλήρως και θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών η μελέτη και η σήμανση των έργων, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και την τροχαία, προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης κάθε ανοικτό σκάμμα πλησίον κατοικημένης περιοχής, θα προστατεύεται από πλαστικό εντόνου χρώματος για αποφυγή ατυχημάτων.
Προσωπική Αστική Ευθύνη

Ασφαλισμένος:

Ο κάθε φορά ιδιώτης (μεμονωμένο πρόσωπο).

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για σωματική βλάβη, θάνατο ή & και υλική ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους και οφείλονται αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου.

Η κάλυψη ισχύει για ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης και τα οποία έχουν σαν συνέπεια την σωματική βλάβη ή την ζημία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου τρίτου καθώς επίσης και δικαστικές δαπάνες για τις οποίες συμφώνησε η Εταιρία.

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών μας προσφέροντας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ επιλέγοντας ένα από τα τρία παρακάτω προγράμματα καλύψεων.

Ασφαλισμένα πρόσωπα θεωρούνται:

 • Ο Ασφαλισμένος.
 • Τα μέλη της οικογένειάς του: ο / η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν, τα οποία συγκατοικούν με τον ασφαλισμένο, οι γονείς του, εφόσον συγκατοικούν με τον ασφαλισμένο.
 • Μόνιμο έμμισθο υπηρετικό προσωπικό το οποίο απασχολείται από τον ασφαλισμένο, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην Αίτηση Ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι κίνδυνοι-Καλύψεις:

Είναι δυνατή η έκδοση εξάμηνου ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι η δόση εξάμηνου ασφαλιστηρίου δεν είναι μικρότερη από €50,00.

Τα παραπάνω ασφαλισμένα κεφάλαια τόσο για Σωματικές βλάβες όσο και για Υλικές ζημιές συνδυασμένα, είναι κατά συμβάν και συνολικά για όλη την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

Το συνολικό καταβλητέο ποσό για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που προέρχονται από την αυτή αιτία περιορίζεται στο όριο ευθύνης όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης.

Δικηγόροι

Ασφαλιζόμενος

Ένας έκαστος ατομικά δικηγόρος εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς και δικηγορική εταιρία με μέγιστο πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων 5 άτομα.

Διάρκεια Ασφάλισης

Ένα έτος από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί.

Κάλυψη

Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, για την σύμφωνα με τον νόμο ευθύνη του έναντι τρίτων, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου και μόνονεφόσον ενάγεται ενώπιον των Ελληνικών Πολιτικών Δικαστηρίων και εφαρμοστέο τυγχάνει το Ελληνικό Δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, η κάλυψη αφορά σε:

 • Αμιγώς οικονομικές ζημίες, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλιζομένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του, η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.
 • Δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.
 • Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε με τη συγκατάθεση της Εταιρίας για τη διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
 • Απώλεια εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.
 • Απιστία υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.
 • Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20% .Σ. & 15% Φ.Α.)

Απαλλαγή: 2,5% της ζημιάς με ελάχιστο € 350 ανά απαίτηση τρίτου.

Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.

Λογιστές

Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά λογιστής/ φοροτεχνικός εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς και λογιστικό/ φοροτεχνικό γραφείο με μέγιστο πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων 5 άτομα.

Κάλυψη: Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, για την σύμφωνα με τον νόμο ευθύνη του έναντι τρίτων, η οποία απορρέει από φορολογικές / φοροτεχνικές υπηρεσίες και την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η κάλυψη αφορά σε:

 • Αμιγώς οικονομικές ζημίες, που προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δραστηριότητά του ως φοροτεχνικός / λογιστής.
 • Δαπάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων που διόρισε η Εταιρία.
 • Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε με τη συγκατάθεση της Εταιρίας για τη διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης.
 • Απώλεια εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.
 • Απιστία υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.
 • Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.
 • Απαιτήσεις που απορρέουν ή αποδίδονται στη μη τήρηση προθεσμιών, εφόσον ο ασφαλισμένος διατηρεί επαρκές σύστημα παρακολούθησης, διαχείρισης χρονοδιαγράμματος υποχρεώσεων και τήρησης προθεσμιών.

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20%ΔΣ & 15% ΦΑ)

Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με επασφάλιστρο 10%.

Γεωγραφικά Όρια: Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας.

Τεχνικοί Ασφαλείας

Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά Τεχνικός Ασφαλείας εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος απασχολεί έως 2 βοηθούς.

Έκταση κάλυψης: Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του, για απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές ή/ και οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του και σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση του επαγγέλματός του ως Τεχνικός Ασφαλείας.

Συμπεριλαμβάνονται:

 • Σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές σε εγκαταστάσεις πελατών του, κατά την διάρκεια επισκέψεων και επιθεωρήσεων σε αυτές.
 • Απώλεια εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.
 • Απιστία υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά περιστατικό και συνολικά.
 • Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά συνολικά.

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20%ΔΣ & 15%ΦΑ):

 

Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με επασφάλιστρο 10%.

Γεωγραφικά Όρια: Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας.

Δίκαιο / Δικαιοδοσία: Ελληνικό δίκαιο/ Δικαστήρια των Αθηνών.

Προϋποθέσεις:

 • Σε περίπτωση ασφάλισης συγκεκριμένης σύμβασης με μέγιστη διάρκεια 18 μήνες, τα ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 15%. Οι περιπτώσεις συμβάσεων που απαιτούν Ειδικούς Όρους Κυρίου του Έργου και Υποχρεώσεων Ασφάλισης, θα εξετάζονται ξεχωριστά.
Ηλεκτρολόγοι / Υδραυλικοί , Ψυκτικοί

Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά ηλεκτρολόγος/ υδραυλικός/ ψυκτικός, εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος απασχολεί έως 2 βοηθούς.

Έκταση κάλυψης: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου επαγγελματία για ζημιές (Σωματικές βλάβες/ Θάνατος ή/ και Υλικές ζημιές) συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ασφαλισμένος.

Τρίτοι θεωρούνται για το παρόν και οι εγκαταστάσεις του εκάστοτε πελάτη του ασφαλισμένου.

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20%ΔΣ & 15%ΦΑ):

Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με επασφάλιστρο 10%.

Προαιρετικές επεκτάσεις κάλυψης:

 • Επαγγελματική Ευθύνη από σχεδιασμό και επίβλεψη εργασιών της ασφαλισμένης δραστηριότητας, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €750 ανά απαίτηση και επασφάλιστρο €50.
 • Απαιτήσεις που σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €650 ανά απαίτηση και επασφάλιστρο €50.
 • Εργοδοτική Ευθύνη με επασφάλιστρο 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.
 • Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα μέχρι €30.000 ανά περιστατικό με επασφάλιστρο €30.
 • Ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, μέχρι €30.000 ανά περιστατικό και απαλλαγή 7,5% της ζημιάς με ελάχιστο €650 ανά ζημιογόνο γεγονός, με επασφάλιστρο €30.
Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Ασφαλιστικός Πράκτορας, Συντονιστής Ασφαλίσεων, καθώς και εταιρίες αυτών.

Έκταση κάλυψης: Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου ως διαμεσολαβητής ασφαλίσεων, για τα ποσά, τα οποία αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο, να καταβάλλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων οφειλόμενων σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνον με την ως άνω επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επεκτάσεις Κάλυψης:

 • Απώλεια εγγράφων μέχρι € 150.000 ανά περιστατικό και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης.
 • Απιστία υπαλλήλων μέχρι € 150.000 ανά περιστατικό και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης.
 • Συκοφαντία & Δυσφήμιση μέχρι € 150.000 ανά περιστατικό και συνολικά για την περίοδο ασφάλισης.

Το ανωτέρω κόστος είναι ολικό και περιλαμβάνει 20% Δικαίωμα Συμβολαίου και 15% Φόρο Ασφαλίστρων.

Βάση κάλυψης: Claims made. Αναδρομική ισχύς: 15/01/2005 ή η ημερομηνία απόκτησης αδείας, εφόσον είναι μεταγενέστερη

 • Σε περίπτωση διακοπής δραστηριότητας για οποιοδήποτε λόγο, παρέχεται από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας έως 5 έτη, για απαιτήσεις, που γεννήθηκαν εντός του χρόνου/ διάρκειας ισχύος του, έτσι ώστε να συνάδει με την εκ του νόμου προβλεπόμενη 5ετή παραγραφή.

Γεωγραφικά Όρια: Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ.

Δίκαιο / Δικαιοδοσία: Ελληνικό δίκαιο/ Δικαστήρια των Αθηνών.

Προϋποθέσεις:

 • Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, να επιδεικνύει επιμέλεια/ μέριμνα σύμφωνα με τα τοπικά ήθη και έθιμα και τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης των οικείων τοπικών επαγγελματικών συνδέσμων/ συλλόγων και να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του.

ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ